Valberedningen utsedd inför Serneke Group AB:s årsstämma 2018

2017-10-31

Valberedningens ledamöter inför Serneke Group AB:s årsstämma 2018 har nu utsetts.

Årsstämman 2017 i Serneke Group AB har antagit principer för utseende av valberedning. Enligt dessa principer ska valberedningen bildas efter det att styrelsens ordförande efter den sista bankdagen i september identifierat de fyra röstmässigt största aktieägarna i Serneke, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av de fyra röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse en ledamot. Dessa fyra ägarrepresentanter ska tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Sernekes valberedning.

Valberedningen 2018 består av följande ledamöter:

Carl Sandberg, utsedd av Ola Serneke Invest AB
Ludwig Mattsson, utsedd av Lommen Holding AB
Christer Larsson, utsedd av Christer Larsson i Trollhättan AB
Sofia Åstenius, utsedd av Ledge Ing AB  
Kent Sander, styrelseordförande i Serneke Group AB

De fyra ägarrepresentanterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 79 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Valberedningen lämnar förslag till årsstämman om förslag till ordförande vid årsstämman, antal stämmovalda styrelseledamöter, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott. Valberedningen lämnar vidare förslag till val av revisorer, arvode till revisorerna, principer för valberedningens tillsättning samt instruktion för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 3 maj 2018 i Göteborg.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det per post till Serneke Group AB, Att: Inger Svanholm, Box 3194, 400 10 Göteborg eller per e-post till inger.svanholm@serneke.se


För mer information, kontakta:

Tomas Järund, Kommunikationschef
Tel: +46 704 45 50 87
tomas.jarund@serneke.se

Johan Live, pressansvarig
Tel: +46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se


Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl 9:00 CET.

 

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på nära 4 miljarder kronor och omkring 890 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på
www.serneke.group

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden