Valberedningen utsedd inför Serneke Group AB:s årsstämma 2020

2019-11-05

Valberedningens ledamöter inför Serneke Group AB:s årsstämma 2020 har utsetts.

Årsstämman i Serneke Group AB har antagit principer för utseende av valberedning. Enligt dessa principer ska valberedningen bildas efter det att styrelsens ordförande efter den sista bankdagen i september identifierat de fyra röstmässigt största aktieägarna i Serneke, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av de fyra röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse en ledamot. Dessa fyra ägarrepresentanter ska tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Sernekes valberedning.

Valberedningen 2020 består av följande ledamöter:

Carl Sandberg, ordförande i valberedningen, utsedd av Ola Serneke Invest AB
Ludwig Mattsson, utsedd av Lommen Holding AB
Christer Larsson, utsedd av Christer Larsson i Trollhättan AB
Sofia Åstenius, utsedd av Ledge Ing AB
Kent Sander, styrelseordförande i Serneke Group AB

De fyra ägarrepresentanterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 81 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Valberedningen lämnar förslag till årsstämman om förslag till ordförande vid årsstämman, antal stämmovalda styrelseledamöter, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott. Valberedningen lämnar vidare förslag till val av revisorer, arvode till revisorerna, principer för valberedningens tillsättning samt instruktion för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 5 maj 2020 i Göteborg.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det per post till Serneke Group AB, Att: Inger Svanholm, Box 3194, 400 10 Göteborg eller per e-post till inger.svanholm@serneke.se

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden