Förtydligande Karlatornet och byggrättsförsäljning till Balder

2020-12-18

Med anledning av torsdagens pressmeddelande avseende affärer med Balder, och de frågor som har inkommit till följd av informationen, vill Bolaget härmed kommunicera ett förtydligande.

 

JV med Balder för färdigställandet av Karlatornet

 • Serneke och Balder ingick igår, den 17 december 2020, ett aktieöverlåtelseavtal som innebär att Balder förvärvar 50 procent av aktierna i Karlatornet AB ("JV-Bolaget").
 • JV-Bolaget är ett nystartat bolag, med ett bokfört eget kapital om 50 000 kronor, som har förvärvat samtliga Karlatornet-tillgångar från Serneke till dess bokförda värde om cirka 1,5 miljarder kronor mot en revers i form av räntebärande aktieägarlån.
 • Balders kommunicerade köpeskilling om 25 000 kronor motsvarar således 50 procent av bokfört eget kapital i JV-Bolaget.
 • Balder och Serneke har ett gemensamt ansvar att finansiera projektets totala kostnader om cirka 5,5 miljarder kronor, innefattandes kostnaderna för markanskaffning och projektets nedlagda produktionskostnader samt återstående kostnader för att färdigställa Karlatornet.
 • JV-Bolaget blir fullt finansierat genom ytterligare aktieägarlån från Balder om 500 miljoner kronor samt ett byggnadskreditiv från Nordea om cirka 3 miljarder kronor.
 • Balder ställer säkerhet för hela det lånade beloppet från Nordea med en solidarisk borgen.
 • För Balders åtagande att investera 500 miljoner kronor i Karlatornet samt ställa solidarisk borgen för byggnadskreditivet om 3 miljarder kronor berättigar Balders aktier i JV-Bolaget en fast preferensutdelning om 600 miljoner kronor. Utdelningen erläggs enligt en vattenfallsprincip efter att Nordeas byggnadskreditiv har återbetalats.
 • När projektet är färdigställt kommer Serneke att återvinna hela sitt investerade kapital om cirka 1,5 miljarder kronor tillsammans med återstående projektvinst i JV-Bolaget som bedöms uppgå till som lägst 300 miljoner kronor.
 • Entreprenadavtalet som Serneke ingår med JV-Bolaget innebär att Serneke uppför återstående arbeten till ett fast pris om cirka 3,2 miljarder kronor. Ordervärdet inkluderas i Sernekes orderingång för det fjärde kvartalet 2020.
 • Samtliga entreprenadarbeten, inklusive den komplexa grundläggningen, har hittills utförts inom budget och kostnaderna för resterande arbeten är till cirka 70 procent låsta med leverantörer och underentreprenörer. Den bedömda entreprenadvinsten i avtalet bedöms överstiga 10 procent.
 • Efter transaktionen förväntas Serneke redovisa en positiv nettoskuldsättning för fjärde kvartalet 2020.
 • Serneke står kvar som ensam ägare till övriga byggrätter i Karlastaden, bestående av cirka 200 000 kvadratmeter utvecklingsbar yta. Serneke intensifierar nu dialoger med potentiella investerare och samarbetsparter i syfte att realisera de övervärden som finns.

 

Byggrättsförsäljning till Balder

 • Serneke och Balder ingick igår, den 17 december 2020, avtal om att Serneke säljer byggrätter till Balder på motsvarande så kallat forward-funding för ett underliggande fastighetsvärde om totalt cirka 3,2 miljarder kronor.

 • Upplägget garanterar Serneke avsättning för projekten till attraktiva villkor med tillhörande entreprenad och utan krav på ytterligare finansiering.
 • De aktuella byggrätterna, omfattande sammanlagt cirka 100 000 kvadratmeter och fördelade på 10 projekt, utgjorde del i en konkurrensutsatt projektportfölj av hyresbostäder och samhällsfastigheter som Serneke under en längre tid utvecklat och nu paketerat i en strukturerad försäljning. Försäljningsprocessen presenterades närmare vid Kapitalmarknadsdagen den 29 september 2020.
 • Ramavtalet om byggrättsförsäljning förväntas ge ett samlat positivt likviditetstillskott om cirka 250 miljoner kronor som faller ut vid respektive projekts tillträdestidpunkt samt en positiv resultatpåverkan om cirka 300 miljoner kronor att fördelas över projektens löptid.
 • Därutöver ingår Serneke totalentreprenadavtal med respektive projektbolag om att uppföra byggnaderna till ett på förhand överenskommet fastighetsvärde. Entreprenadvinsterna bedöms vara på nivåer som är typiska för egenutvecklade projekt. Ordervärdet på de respektive entreprenaderna kommer att inkluderas i det kvartal respektive tillträde sker.

Johan Live

 • Kommunikationschef
 • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
 • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden