Kallelse årsstämma

2015-05-07

Aktieägarna i SERNEKE Group AB (publ) org nr. 556669-4153, kallas härmed till årsstämma den 10 juni, 2015 kl. 17:00 i bolagets lokaler på Kvarnbergsgatan 2, Göteborg 

ANMÄLAN - RÄTT ATT DELTA.
Aktieägare som önskat delta i SERNEKE Group ABs årsstämma skall vara registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 juni 2015 skall ha anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 4 juni 2015, helst före kl 16.00. Anmälan görs per post till SERNEKE Group AB, attention: Inger Svanholm, Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg, eller per telefon 031 – 712 97 36 eller per e-post inger.svanholm@serneke.se. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav och namn på eventuellt medföljande biträde/n (högst två).

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att deltaga i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB, så att vederbörande är registrerad i aktieboken den 4 juni 2015. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, krävs även en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, insändas till bolaget på ovan angivna adress senast 4 juni 2015. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av
(i) årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse avseende moderbolaget och koncernen
(ii) styrelsens förslag till vinstdisposition
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
12. Beslut om antalet styrelseledamöter.
13. Beslut om arvode till styrelsen och revisor
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Val av revisionsbolag och revisor
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen eller verkställande direktören att vidta smärre justeringar av besluten
17. Stämmans avslutande


HANDLINGAR
Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga på bolaget för aktieägarna tre veckor före stämman. Handlingarna finns då också publicerade på bolagets hemsida, serneke.se.
Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.


Göteborg i maj 2015
SERNEKE Group AB (publ)
Styrelsen

Nyheter

Börsmeddelanden