Miljöärende Gårdsten

2016-03-19

Serneke äger mark och utvecklar ett område i Gårdsten, Göteborg, där vi bland annat uppfört en logistikanläggning. Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad har anmält Serneke för misstänkt brott mot Miljöbalken då schaktmassor hamnat utanför området.

Länsstyrelsen har tagit beslut att inte driva ärendet vidare då de anser att inget fel har begåtts, ett beslut miljöförvaltningen har valt att överklaga till mark- och miljödomstolen.
Serneke väljer att inte kommentera detaljer utan inväntar nu den vidare prövningen.

 

2016-03-30

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt avslog idag miljö- och klimatnämndens (miljöförvaltningens) överklagan om upphävning av tidigare beslut.  

Mark- och miljödomstolen menar att nämnden och länsstyrelsen har olika uppfattningar om hur tillsynen ska bedrivas. Mot bakgrund av det lagstiftade samarbetskravet mellan tillsynsmyndigheter, 26 kap. 6 § miljöbalken, finner domstolen att myndigheternas tvister om hur tillsynen ska bedrivas inte ska lösas genom överklagande till domstol utan genom samarbete.

”Det föreligger därför skäl att avvisa nämndens överklagande av länsstyrelsens beslut.” Domen går att överklaga. 

Nyheter

Börsmeddelanden